|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

วิสัยทัศน์


พันธกิจ


1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และจุดเน้นการดำเนินงานการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาลรัฐบาล มติคณะรัมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง และแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมตามแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ
4. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ และประจำปีงบประมาณ ในรูปแบบของเอกสาร การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และการประชุมสัมมนาต่าง ๆ
5. จัดทำแผนความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการใช้ทรัพยากรทางการสึกษา ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับต่างประเทศในระดับสากล
6. พัฒนาระบบเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคเครือข่าย
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. ร่วมดำเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอื่น ๆ ของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย