|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

บุคลากรกลุ่มแผนงาน


Title

นางกาญจนา    สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
Title
นายกษิพัฒ    ภูลังกา
หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ
Title
นางกฤษณา ปัญญาเจริญธรรม
หน.กลุ่มงานงบประมาณ
Title
นางสุนีย์    เพชรสัมฤทธิ์
หน.กลุ่มงานติดตามฯ
Title
นายยอดชาย    ทองธีระ
หน.กลุ่มงานพัฒนานโยบายฯ
Title
น.ส.อรรจะรา    จำรัสแสง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Title
-----ว่าง-----
หน.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์