|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


Title

นายชัยพัฒน์    พันธุ์วัฒนสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
Title
นางสุนีย์    เพชรสัมฤทธิ์
หน.กลุ่มงานติดตามฯ
Title
นายยอดชาย    ทองธีระ
หน.กลุ่มงานพัฒนานโยบายฯ
Title
น.ส.อรรจะรา    จำรัสแสง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Title
นายพันศักดิ์ รู้ยืนยงค์
รก.หน.กลุ่มงานงบประมาณ
Title
น.ส.พรรณรมล    สุทธิฤทธิ์
รก.หน.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์