|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน กศน."


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มแผนงาน ไดรับมอบหมายให้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กศน. ถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันกำหนดแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งส่วนภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการขจับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเชิญมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 11 มหาวิทยาลัยภาพข่าว / เนื้อหา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กลุ่มแผนงาน