|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2562


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” โดยเน้นย้ำนิยามการรู้หนังสือต้อง “เปลี่ยน” ตามโลก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในมิติของการรู้หนังสือ หรือ "Literacy" ตามคำนิยามเดิม คือ การอ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น "Arithmetic" ที่เรียกว่า "The Three Rs" (3Rs) ซึ่งวงการศึกษาโลกได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2338 หรือเมื่อประมาณ 224 ปีมาแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไปแล้วสำหรับโลกในยุคศตวรรษที่ 21 รัฐบาลจึงมีนโยบายเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลให้มีทักษะการอ่านการเขียนหลายภาษา (Multiliteracies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ รวมทั้งภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีความพร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล รักในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนองได้ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผู้เรียนมีความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งที่กล่าวมานี้คือ "Literacy" ในนิยามใหม่ ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามดำเนินการให้เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยทุกคน เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา การจัดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 นี้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่าย ผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กศน. รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน ภายใต้แนวคิดหลัก “กศน. กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทย” ในการจัดกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรม จะมีการอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก มิสออเดรย์ อาซูเลย์ (Ms. Audrey Azoulay) โดยผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 และกล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งทำพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 ร่วมกับผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน. นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 มอบประกาศนียบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561 โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเมส การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง” และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. ประจำปี 2562 รวมถึงมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน.ประจำปี 2562 จำนวน 994 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป นายการุณ กล่าวในที่สุด

ภาพข่าว / เนื้อหา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเลขาธิการกรม / สุรพงษ์ ทองเนียม / นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ / นพนันท์ สิงหเสนี / ปรานี บุญยรัตน