|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. พร้อมผู้บริหาร กศน. ส่วนกลาง และจังหวัด อำเภอ รวม 1,200 คน โดยรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ทั้ง 6 ประเด็น ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานอีกครึ่งปีหลัง ไตรมาส 3-4 เน้นย้ำ เป้าหมายชัด โอกาสมี จาก 4 ศูนย์ ของ กศน. ตำบล โดยทำงานสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ผ่านมา กศน. ได้ดำเนินงานขยายผล ใน 6 ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ได้แก่ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา การขับเคลื่อนการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์สู่ความสำเร็จ การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน และการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมีการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดแข็งที่มีปัญหาและอุปสรรคที่พบรวมทั้งวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งยังได้ประเมินถึงความคุ้มค่าในการดำเนินงานให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วย ขณะนี้เข้าสู่ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเน้นย้ำให้สำนักงาน กศน. วางแผนแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานและสถานศึกษาของ กศน. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนดำเนินภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งทบทวนวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลและแผนงานการดำเนินงานให้มากเพื่อสามารถกำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและทำให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ด้าน นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ได้เน้นย้ำกับผู้บริหาร กศน.ทุกระดับที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ว่า ให้นำนโยบายที่พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ในวันนี้ไปใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกศน. ไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยเน้นการเพิ่มชุมชนต้นแบบ การดำเนินการประชากรวัยเรียนให้ได้ร้อยละ 65 การรณรงค์รักการอ่าน การเพิ่มอัตราการอ่าน สุขภาวะและสุขภาพอนามัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้คำนึงว่าเราจะทำงานอย่างไรกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นอย่างยิ่งมี่จะต้องมีหลักยึด ทั้งนี้ กศน.จะยึดนโยบายเป็นเสาหลักในการทำงาน โดยทำงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุอยู่ในผังมโนทัศน์ในนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วภาพข่าว / เนื้อหา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเลขาธิการกรม