|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

ภารกิจหน้าที่/ความรับผิดชอบ


กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมทั้งการดำเนินเกี่ยวกับงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ และกิจจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
ด้านซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์ ตลอดจนงบประมาณ แผนงาน โครงการ พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
กลุ่มงานงบประมาณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์คำของบประมาณ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฏร จัดทำแนวทาง การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงาน วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด ให้คำแนะนำ
ปรึกษา ประสานงานให้ความรู้ด้านงบประมาณ คำนวณต้นทุนผลผลิต กิจกรรมงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กำกับดูแล ติดตามการใช้งบประมาณ
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลและการวิจัยเชิงประเมิน การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงานในระดับมหภาค
การรายงานผลการดำเนินงานตามผลผลิตงบประมาณ นโยบายของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เฉพาะและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม ประเมินและสารสนเทศ
การพัฒนาวิชาการประเมินและการวิจัยเชิงประเมินทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทางการศึกษา รองรับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประชาคมอาเซียน การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับนานาชาติในรูปแบบของการประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การวิจัย การแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้กับองค์กรนานาชาติและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานผลิตเอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานบุคลากร งานการเงิน พัสดุ
งานแผนงานและงบประมาณของกลุ่มแผนงาน งานประชุม การติดต่อประสานงาน งานบริการจัดส่งสื่อ/เอกสาร
อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ