|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

รัฐธรรมนูญ


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:1.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


พระราชบัญญัติ


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


พระราชกฤษฎีกา


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


กฎกระทรวง


กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งกำหนดจำนวน อนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคเครือข่าย พ.ศ.2555

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


ประกาศกระทรวง


พ.ศ. 2551 - เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพ.ศ. 2551 - เรื่อง แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่และชื่อของสถานศึกษา (ศกพ.)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพ.ศ. 2559 - เรื่อง จัดตั้งสถานศึกษา "ศูนย์วงศ์เดือน อาคมสุรทัณฑ์"

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งพ.ศ. 2560 - เรื่อง การจัดตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง


พ.ศ. 2557 - เรื่อง ยกเลิกประกาศ และประกาศจัดตั้งกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


ระเบียบ-หลักเกณฑ์


มาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


เอกสารงบประมาณ


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง