|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

เอกสารด้านงานพัฒนานโยบายและแผนงาน


1. แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (กผ-03)

ประเภทไฟล์: .xlsx | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง2. แบบฟอร์มโครงการ ของสำนักงาน กศน. (กผ-04)

ประเภทไฟล์: .doc | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง3. แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดตั้งคำของบประมาณ (กผ-05)

ประเภทไฟล์: .doc | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


เอกสารด้านงานงบประมาณ


1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)

ประเภทไฟล์: .xls | ขนาดไฟล์:55 Kb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง2. แบบคำขอตั้งงบประมาณ (งบอื่นๆ)

ประเภทไฟล์: .xls | ขนาดไฟล์:77 Kb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง3. แบบส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภทไฟล์: .xlsx | ขนาดไฟล์:20 Kb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


เอกสารด้านงานติดตามประเมินผล


1. - ว่าง -

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง