|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

แผนส่งเสริมการเรียนรู้


แผนส่งเสริมการเรียนรู้ [2566-2570]

{{อยู่ระหว่างดำเนินการ}}

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี


แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี [2566-2570]

{{อยู่ระหว่างดำเนินการ}}

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 145 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 152 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 200 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 120 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 50 ครั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง


แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20 ปี


แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [2560-2579]

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน


นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.


รายงานผลการดำเนินงาน 5 ผลงานเด่น ตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (สงป.301)

ประเภทไฟล์: .xls | ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (สงป.302)

ประเภทไฟล์: .xls | ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งสรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ 2566”

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.58 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง9 เดือน 4 นโยบาย เร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำ เนินงาน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน 4 นโยบายเร่งด่วน 6 WOW กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:2.50 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


นามสงเคราะห์ กศน.


นามสงเคราะห์ 2562 (ฉบับภาษาไทย)

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:0.00 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง


เอกสารแนะนำ กศน.

ประเภทไฟล์: .pdf | ขนาดไฟล์:0.00 Mb | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง