|     ขนาดอักษร         ก+     |     EN

แบบตอบรับ


ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง