center
Page 
 of 1079
เรื่องที่ 77
รหัสสถานศึกษา 1227070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว21001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2018-06-10
Page 
 of 1079
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์