center
Page 
 of 971
เรื่องที่ 71
รหัสสถานศึกษา 1227070002
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลหนองหว้า
อำเภอ เขาฉกรรจ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว21001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 17-Nov-16
Page 
 of 971
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์