center
Page 
 of 1079
เรื่องที่ 24
รหัสสถานศึกษา 1221050000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านค่าย
อำเภอ บ้านค่าย
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว11001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก 16-Nov-16
Page 
 of 1079
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์