center
 
 
contains
contains
contains
Page 
 of 239
Records 1 to 10 of 2383
เรื่องที่:77 update: วันที่ 22 มิถุนายน 2563
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.3/5
votes : 49

เรื่องที่:72 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
พลังงานทดแทนและการนำไปใช้
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.5/5
votes : 31

เรื่องที่:71 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
มัธยมศึกษาตอนต้น: วิชาบังคับ
พว21001, วิทยาศาสตร์
สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.2/5
votes : 28

เรื่องที่:61 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.5/5
votes : 33

เรื่องที่:60 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.5/5
votes : 32

เรื่องที่:26 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
สายใยแห่งชีวิต
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 2.9/5
votes : 26

เรื่องที่:21 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โครงงานน่ารู้
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.2/5
votes : 37

เรื่องที่:22 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
วงจรชีวิตพืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.4/5
votes : 35

เรื่องที่:23 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
การขยายพันธุ์พืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.5/5
votes : 28

เรื่องที่:24 update: วันที่ 31 ธันวาคม 2512
ประถมศึกษา: วิชาบังคับ
พว11001, วิทยาศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
sendLINE sendFacebook sendFacebook

Rating: 3.4/5
votes : 27

Page 
 of 239
Records 1 to 10 of 2383
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์