contains
contains
contains
Records 1 to 20 of 1064
 
เรื่องที่
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาหลัก
รายวิชา
รายละเอียด
คลิปวิดีโอ
QR Code
อ่านหนังสือ
ใบงาน
ทดสอบ
วันที่บันทึก
77 1227070001 กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์ มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
2018-06-10
72 1227070002 กศน.ตำบลหนองหว้า มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนและการนำไปใช้
    17-Nov-16
71 1227070002 กศน.ตำบลหนองหว้า มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์
    17-Nov-16
61 1221070004 กศน.ตำบลเขาน้อย ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
    14-Nov-16
60 1221070001 กศน.ตำบลน้ำเป็น ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์
    14-Nov-16
26 1221030000 กศน.อำเภอแกลง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สายใยแห่งชีวิต
    14-Nov-16
21 1221050000 กศน.อำเภอบ้านค่าย ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงงานน่ารู้
    14-Nov-16
22 1221040000 กศน.อำเภอวังจันทร์ ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ วงจรชีวิตพืชและสัตว์
    14-Nov-16
23 1221040004 กศน.ตำบลพลงตาเอี่ยม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์
    14-Nov-16
24 1221050000 กศน.อำเภอบ้านค่าย ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
    16-Nov-16
25 1221030000 กศน.อำเภอแกลง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สัตว์โลกน่ารู้
    14-Nov-16
59 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
    14-Nov-16
58 1225010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
    14-Nov-16
57 1225010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาบังคับ พว21001, วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์พืช
    14-Nov-16
27 1221030000 กศน.อำเภอแกลง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
    14-Nov-16
28 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
    14-Nov-16
29 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การกำเนิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
    14-Nov-16
30 1225010013 กศน.ตำบลโนนห้อม ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ ผลกระทบและการพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
    14-Nov-16
32 1220010001 กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ การแยกสาร
    14-Nov-16
33 1220080000 กศน.อำเภอเกาะสีชัง ประถมศึกษา วิชาบังคับ พว11001, วิทยาศาสตร์ สารในชีวิตประจำวัน
    14-Nov-16
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์